شرح وظایف واحد ارزیابی عملکرد

تعداد بازدید:۸۳۳۰

 

  • همکاری در تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته به آن

  • اجرای دستورالعمل‌های ارزیابی عملکرد و تکمیل فرمهای مربوط و تهیه مستندات لازم

  • احصاء فرمهای تکمیل شده و مستندات آنها و ارایه به شورای تحول اداری یا کمیسیون تحول اداری دانشگاه

  • همکاری و هماهنگی با شورای (یا کمیسیون) تحول اداری دانشگاه به منظور تعیین و تأیید امتیازات

  • بررسی برگه‌های تکمیل شده و تأیید آنها بر اساس عملکرد واقعی توسط شورای (یا کمیسیون) تحول اداری

  • پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد دانشگاه و واحد های وابسته و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارائه آن به ریاست دانشگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در مقاطع زمانی تعیین شده

  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های ارزیابی عملکرد در دانشگاه و واحد های وابسته و تحلیل ارزیابی‌های انجام شده و ارائه پیشنهادهای لازم

  • انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‌های ارزیابی عملکرد و شاخصهای مورد عمل در دانشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم

  • انجام سایر اموری که در چارچوب برنامه‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارجاع می‌گردد

  • دریافت برگه‌های تکمیل شده توسط مدیران مسئول و مجریان دانشگاه و تلفیق آنها و ارسال جهت تصویب به مراجع ذیربط

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶