قانون تشکیل هیئت امناء

تعداد بازدید:۲۶۸۲

قانون تشکیل هیأتهای امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی

مصوب جلسات ۱۸۱ و ۱۸۳ مورخ ۹، ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی

‌شماره: .۳۸۶‌ دش - تاریخ: ۶۸.۱.۲۹ همراه با اصلاحات (۱۵/۸/۱۳۸۰و ۵/۵/۱۳۹۵)

 

‌ماده ۱ - هر یک از وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات‌پژوهشی وابسته به خود که در این قانون "‌مؤسسه" نامیده می‌شود هیأت امنایی با ترکیب ذیل تشکیل خواهند داد.

الف در دانشگاههای علوم پزشکی جلسات هیات امنا سالانه حداقل یک جلسه با حضور وزیر تشکیل می شود و در بقیه جلسات، به جای وزیر نماینده وی می تواند شرکت کند.در جلسه ای که وزیر حضور ندارد، رئیس هیات را خود اعضای هیات امنا ء انتخاب می کنند.

ب - رییس مؤسسه

ج - ۴ تا ۶ تن از شخصیتهای علمی و فرهنگی و یا اجتماعی محلی و کشوری که نقش مؤثری در توسعه و پیشرفت مؤسسه مربوط داشته باشند.

د یک نفر از معاونین سازمان برنامه و بودجه کشور، در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در تهران و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی واقع در استان ها

‌تبصره - حداقل دو تن از شخصیتهای بند "ج" باید از اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها باشند.

‌تبصره - در ترکیب هیات امنای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت متبوع، استاندار به عنوان عضو جدید اضافه می شود.

 

‌ماده ۲ - اعضای بند "ج" به پیشنهاد وزیر و با تأیید و حکم ریاست جمهوری برای مدت ۴ سال منصوب می‌شوند و در یک زمان حداکثر می‌توانند عضو‌دو هیأت امناء باشند و انتخاب مجدد ایشان بلامانع است.

 

‌ماده ۳ - ریاست هیأت امناء مؤسسه بر حسب مورد به عهده وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

‌ماده ۴ - دبیر هیأت امناء رییس مؤسسه مربوط خواهد بود.

 

‌ماده ۵ - وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند در صورت اقتضاء دو یا چند مؤسسه مربوط به خود را زیر نظر یک هیأت امناء قرار دهند در چنین مواردی کلیه رؤسای دانشگاه‌ها عضو هیأت امناء می‌باشند و دبیر این هیأت را نیز وزیر از میان یکی از این‌رؤسا انتخاب خواهند کرد.

 

‌ماده ۶ - در مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دیگر که مجوز تأسیس آنها از طریق وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آمزش عالی یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است وزیر یا مسئول سازمان مربوط به جای یکی از اعضای بند "ج" ماده ۱‌عضویت و ریاست هیأت امناء را عهده‌دار خواهد بود.

‌تبصره - در اینگونه مؤسسات سایر اعضای بند "ج" ماده ۱ این قانون به پیشنهاد وزیر یا مسئول سازمان مربوط و حسب مورد با تأیید و حکم وزیر‌فرهنگ و آموزش عالی و یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب می‌شوند.

 

ماده ۷ - وظایف و اختیارات هیأت امناء:

الف - تصویب آیین‌نامه داخلی

ب - تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب‌شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

ج - بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.

‌د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه

ه - تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه

‌و - تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن

‌ز - تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه

ح - کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب‌فرهنگی.

ط - تصویب آیین‌نامه‌های مالی‌ومعاملاتی که برحسب مورد پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.

ی - پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی (‌کارشناسان و تکنیسین‌ها) که بر حسب مورد پس از تأیید وزارتخانه‌های‌فرهنگ و آموزش عالی و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.

ک - تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چارچوب ضوابطی که به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

ل - تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن.

م - بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رییس مؤسسه ارائه می‌شود.

ن - تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تأیید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.

 

ماده ۸ - اعتبارات هر یک از مؤسسات صرفاً در قالب برنامه و به صورت کمک بودجه سالانه کل کشور منظور و تصویب می‌شود و تخصیص اعتبار‌حداقل هر ۳ ماه به مأخذ سه دوازدهم بودجه مصوب از طریق دستگاه‌های اجرایی ذیربط کلاً در اختیار هر یک از مؤسسات قرار خواهد گرفت.

 

‌ماده ۹ - امور مالی و معاملاتی مؤسسات جز در مورد ذیحسابی موضوع ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی، مشمول سایرمقررات قانون مزبورو‌آیین‌نامه معاملاتدولتی و سایر قوانین مربوط به مؤسسات دولتی نخواهد بود.

 

‌ماده ۱۰ - رسیدگی به حسابهای سالانه مؤسسه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بر حسب مورد به وسیله وزارتین فرهنگ‌وآموزش عالی و‌بهداشت، درمان‌وآموزش پزشکی تهیه و به تأیید وزارت‌اموراقتصادی‌ودارایی می‌رسد.

 

‌ماده ۱۱ - مادام که هیأتهای امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی بر اساس این قانون تشکیل نشده وآیین‌نامه‌های اجرایی‌مورد نیاز به تصویب نرسیده‌است، طبق مقررات سابق عمل خواهد شد.

 

 

آخرین ویرایش۰۳ دی ۱۳۹۷