معرفی همکاران

تعداد بازدید:۳۳۴۷

۱ - بیت اله آقا قلی زاده:

مسئول دفتر مدیریت امور حقوقی

کاردانی حسابداری

شماره تماس :۳۳۵۳۴۷۱۲-۰۴۵

داخلی :۲۱۹۷

۲ - حبیب علاقمند:

کارشناسی ارشد مدیریت

 مسئول  املاک دانشگاه

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۲ ۰۴۵

داخلی: ۲۱95

۳ - سید علیرضا لطفی: 

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

کارشناس مسئول اسناد ،  امور تعهدات حقوقی

شماره تماس :۳۳۵۳۴۷۱۲- ۰۴۵

داخلی: ۲۴۱۸

4 - پروین نمازی:

کارشناسی حسابداری

کارشناس املاک

شماره تماس :۳۳۵۳۴۷۱۲-۰۴۵

داخلی :۲۱۹۷

5 - لیلا محرمی:

کارشناسی ارشد روانشناسی

کارشناس امور قراردادها

شماره تماس :۳۳۵۳۴۷۱۲-۰۴۵

داخلی :۲۱۹۷

6- خدیجه بخشی

کارشناسی ارشد حقوق

کارشناس امور دعاوی

شماره تماس :۳۳۵۳۴۷۱۲-۰۴۵

داخلی :۲۱۹۷

آخرین ویرایش۱۹ آذر ۱۳۹۹