اعضای فعلی هیئت امناء

تعداد بازدید:۳۸۰۸

اعضا هیئت امنای فعلی دانشگاه:

اعضای حقوقی هیئت امناء:

دکتر ابراهیم گلمکانی (نماینده وزیر و دبیر هیئت‌های امنا، مجامع و شوراهای وزارت بهداشت)

دکتر سید حامد عاملی (استاندار اردبیل - عضوهیأت امنا)

دکتر علی محمدیان(قائم مقام وزیر در استان و رئیس دانشگاه - دبیر هیأت امنا)

آقای حسن حسینی ( نماینده  سازمان  برنامه و بودجه کشور - عضو هیئت امنا)

دکتر عمران خسروی (رئیس دانشکده علوم پزشکی خلخال)

اعضای حقیقی هیئت امناء:

دکتر بشیر خالقی (عضوهیأت امنا)

دکتر حسن امین لو (عضو هیات امنا)

دکتر علی مجید پور (عضو هیات امنا)

دکتر فرهاد پورفرضی (عضو هیات امنا)

دکتر مهرداد میرزا رحیمی (عضو هیأت امنا)

دکتر  محمدرضا حسین زاده (عضو هیأت امنا)

آخرین ویرایش۱۸ خرداد ۱۴۰۱