کارشناسان مدیریت بازرسی

تعداد بازدید:۶۵۰۰

 

راشد افروز

معاون مدیریت بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۰ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

پست الکترونیکی: r.afrooz@arums.ac.ir

دورنویس: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵

 

 فرشاد آمیغی

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۷۰۶- ۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۳ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

 

 

احمد فرّی

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ - ۰۴۵

تلفن داخلی ۲۴۱۹ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

علی نورمحمدی

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵

تلفن داخلی 2203 (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)
 

ندا آحادیوند

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۵ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

 

ناهید بایرامی

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۵ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

آخرین ویرایش۲۲ مهر ۱۴۰۰