کارشناسان مدیریت بازرسی

تعداد بازدید:۷۴۰۷

سید علیرضا لطفی

کارشناس مسئول بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ - ۰۴۵

داخلی :۳ ۲۲۰

 

 

احمد فرّی

کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت بازرگانی

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ - ۰۴۵

تلفن داخلی ۲۴۱۹ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

 

علی نورمحمدی

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۷۰۶-۰۴۵

تلفن داخلی ۱ ۲۲۰(تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)
 

ندا آحادیوند

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۵ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

 

ناهید بایرامی

کارشناس بازرسی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

شماره تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۷۰۶ -۰۴۵

تلفن داخلی ۲۲۰۵ (تلفنخانه :۳۳۵۳۴۷۷۵-۳۳۵۳۴۷۹۰ -۰۴۵)

آخرین ویرایش۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱