ریاست دانشگاه

 

دکتر شهرام حبیب زاده

تحصیلات: متخصص عفونی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی اداری: chancellor@arums.ac.ir

پست الکترونیک: 

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۹۰-۳۳۵۳۴۷۹۸

دورنویس: ۳۳۵۲۲۱۹۶

تلفن گویای ریاست دانشگاه: ۳۳۵۲۲۱۸۸

با پیش شماره ۰۴۵ برای شهرستانها