شرح وظایف واحد بازرسی

تعداد بازدید:۶۴۴۷

 

  • تهیه و تنظیم برنامه‌های بازرسی مستمر، دوره‌ای و یا موردی از واحدهای استانی برای سنجش میزان «مطابقت عمل و عملکرد» اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستورالعملها وضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دانشگاه

  • بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران وکارکنان با ارباب رجوع

  • تهیه گزارشات نوبه ای در فواصل ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، نه ماهه و سالانه برای اطلاع رییس دانشگاه از عملکرد واحدهای مختلف

  • برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

  • تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیریت ها و کارکنان بر اساس بازرسی های انجام شده

  • کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان وارائه گزارشات لازم به مدیران ذیربط و ریاست دانشگاه

  • آموزش و توانمندسازی مستمر بازرسان با همکاری واحد آموزش دانشگاه

  • اعلام نظر در مورد میزان رضایت مردم از عملکرد کارکنان و مدیران به واحد امور اداری برای اعمال در وضعیت و مزایای استخدام آنها در چارچوب قوانین و مقررات ذیربط

آخرین ویرایش۱۷ دی ۱۳۹۶