فرم نظر سنجی از مراجعین

فرم نظر سنجی از مراجعین
 • 0
 • مراجعه*
  1
 • تاریخ*
  2
 • جنس*
  زن
  مرد
  3
 • میزان تحصیلات*
  زیر دیپلم
  دیپلم
  فوق دیپلم
  لیسانس
  فوق لیسانس
  مدرک بالاتر
  4
 • لطفا سوالات را با دقت خوانده و با علامت * مشخص فرمائید
  5
 • اطلاع رسانی درباره زمان مورد مراجعه*یکی را کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  6
 • اطلاع رسانی درباره مراحل و مدارک انجام کار*یکی یا بیشتر انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسی
  نامناسب
  یسیار نامناسب
  7
 • مسئولیت پذیری ارانه دهنده خدمت*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  8
 • رعایت قانون در عدالت توسط ارائه دهنده خدمت*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  9
 • مهارت و تخصص ارائه دهنده خدمت*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  10
 • رضایت از سهولت ارائه خدمت*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  11
 • عملکرد خدمات الکترونیکی ارائه شده*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  12
 • رعایت ادب و احترام و سرعت و دقت کارکاکنان در انجام کار*یکی را انتخاب کنید
  بسیار مناسب
  مناسب
  تقریبا مناسب
  نامناسب
  بسیار نامناسب
  13
 • نظرات*چنانچه پیشنهادی مبنی بر بهینه نمودن ارائه خدمتی دارید خواهشمند است بطور خلاصه ارائه فرمائید
  14