فرمت قراردادهای مشترک واحد های تابعه دانشگاه

تعداد بازدید:۱۵۴۰
قرارداد تاسیسات
فرمت قرارداد پشتیبانی نرم افزار
فرمت خام قرار داد اجاره بوفه
فرمت قرارداد خودرو _آژانس-
فرمت قرارداد اجاره
فرمت قرار اجرای عملیات ساختمانی
فرمت قرارداد اجاره محل برای دانشگاه - 
فرمت قرارداد احداث و نگهداری فضای سبز محوطه دانشگاه  
فرمت قرارداد آژانس مینی بوس
فرمت قرارداد انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان - دهگردشی 
فرمت قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور - 
فرمت قرارداد خرید نرم افزار-
فرمت قرارداد خرید-نصب - راه اندازی
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری تجهیزات پزشکی -
فرمت قرارداد سرویس و نگهداری دستگاه مولد اکسیژن-
فرمت قرارداد واگذاری دارویی 
قرارداد  - بدون شرایط اختصاصی 
قرارداد  استفاده ازتخت ICU 
قرارداد ارائه خدمات تشخیصی و درمانی 
قرارداد امحا زباله - مطب ها
قرارداد آموزانه - حق التدریس - آموزش کوتاه مدت 
قرارداد انجام آزمایشات میکروبیولوژیکی دستگاههای بی خطر ساز پسماند و شیمیایی پساب خروجی 97
قرارداد پسماندهای عفونی
قرارداد تعمیر و نگهداری ژنراتور 
قرارداد جمع آوری ، حمل و امحاء پسماندهای دارویی و شیمیایی 
قرارداد حفاری چاه 
قرارداد سرویس و نگهداری (کالیبراسیون)
قرارداد سرویس و نگهداری تلفن سانترال
قرارداد فقط خرید
قرارداد مبارزه با ناقلین 
قرارداد همکاری در خصوص خدمات آزمایشگاهی97
قراردادتیزر تبلیغاتی 
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ بیمارستان 98
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ خوابگاه 98
فرمت خام قرارداد حق التبلیغ مراکز بهداشت و شبکه  98
آخرین ویرایش۱۴ شهریور ۱۴۰۰