اعضای کمسیون دائمی

تعداد بازدید:۱۷۸۸

کمسیون دائمی هیئت امناء دانشگاه

اعضای کمسیون به این ترتیب می باشد:

۱ - دکتر علی محمدیان (رئیس دانشگاه و رئیس کمسیون)

۲- دکتر شراره حکمت (مسئول دبیرخانه و دبیر کمسیون)

۳- دکتر بشیر خالقی (عضو کمسیون)

۴- دکتر مهرداد میرزارحیمی (عضو کمسیون)

5- آقای سعادت جلیلی (عضو کمسیون)

 

آخرین ویرایش۱۹ دی ۱۴۰۰