معرفی مدیریت

تعداد بازدید:۳۹۲۰

مدیریت امور حقوقی: رضا صالحی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۷۱۲-۰۴۵

داخلی: ۲۱۹۵

این شغل در بر گیرنده پست‌های سازمانی است که متصدیان آنها انجام امور حقوقی از قبیل تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه‌ها، اساسنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، انعقاد قرادادهای داخلی و خارجی، رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی اداری، استخدامی و مسائل مرتبط به حقوق کار بین کارگر و کارفرما، امور ورشکستگان، و نظایر آن را بر عهده داشته با طرح ریزی، هماهنگی و سرپرستی قسمتی از فعالیت‌های فوق را عهد ه دار می با شند. دفتر حقوقی، به منظور انجام خدماتی حقوقی در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات در مجموعه دانشگاه، تنظیم روابط حقوقی دانشگاه با اشخاص خارج از دانشگاه به نحوی که منافع بیت المال و مصالح دانشگاه تأمین گردد، تشکیل و تاکنون در راستای اهداف و وظا یف خود فعالیت کرده است.

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۹