تماس با ما

تعداد بازدید:۲۰۱۲

اردبیل: انتهای خیابان دانشگاه مجتمع اداری دانشگاه علوم پزشکی

کد پستی :۸۵۹۹۱-۵۶۱۸۹

تلفن تماس: (۰۴۵)۳۳۵۳۴۷۰۸۰ -۳۳۵۳۴۷۷۵ - ۳۳۵۳۴۷۹۰

دور نویس :۳۳۵۳۴۷۷۳

آدرس اینترنتی: www.arums.ac.ir

آخرین ویرایش۱۰ بهمن ۱۳۹۷