اخبار

برگزاری جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم‌ پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در سالن جلسات دبیرخانه هیات امناء و مجامع و شورای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر گلمکانی به عنوان نماینده وزیر و رئیس دبیرخانه هیاتهای امناء و مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، اهم اقدامات و چالش های موجود مدیریت بیماری کرونا و همچنین وضعیت اجرای پروژه های مهم دانشگاه را ارائه داد. در ادامه این جلسه، گزارش حسابرسی و صورت های مالی در سال ۱۳۹۸ ارائه و مورد تائید اعضاء قرار گرفته و از زحمات مسئولین و مدیریت امورمالی دانشگاه از بابت گزارش مطلوب حسابرسی در سال گذشته قدردانی بعمل آمد. همچنین پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال، مطرح و مواردی از آنها پس از بررسی و تبادل نظر، تائید شد

ادامه مطلب

برگزاری جلسه هیأت امنای دانشگاه علوم‌ پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، جلسه هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در سالن جلسات دبیرخانه هیات امناء و مجامع و شورای وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی برگزار شد. در این جلسه، دکتر حبیب زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر گلمکانی به عنوان نماینده وزیر و رئیس دبیرخانه هیاتهای امناء و مجامع و شوراهای وزارت بهداشت، اهم اقدامات و چالش های موجود مدیریت بیماری کرونا و همچنین وضعیت اجرای پروژه های مهم دانشگاه را ارائه داد. در ادامه این جلسه، گزارش حسابرسی و صورت های مالی در سال ۱۳۹۸ ارائه و مورد تائید اعضاء قرار گرفته و از زحمات مسئولین و مدیریت امورمالی دانشگاه از بابت گزارش مطلوب حسابرسی در سال گذشته قدردانی بعمل آمد. همچنین پیشنهادات مشترک و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل و دانشکده علوم پزشکی خلخال، مطرح و مواردی از آنها پس از بررسی و تبادل نظر، تائید شد.

ادامه مطلب