ترکیب اعضای هیئت امناء در دوره های قبلی

تعداد بازدید:۳۵۲۵

ترکیب اعضای هیات امنای دانشگاه در دوره های قبلی

 • دوره اول (سال ۱۳۸۳):
 1. دکتر فخرالدین اربابی
 2. دکتر سلطانعلی محبوب
 3. دکتر محمد باقر بهشتی
 4. دکتر مهرداد میرزارحیمی
 5. دکتر علی مجیدپور-دکتر شهنام عرشی- دکتر علی محمدیان (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا)

 

 • دوره دوم (سال ۱۳۸۶):
 1. دکتر بشیر خالقی
 2. دکتر حسین کرمی
 3. دکتر بهبود معصوم زاده
 4. دکتر مهرداد میرزارحیمی
 5. دکتر علی محمدیان دکتر فرهاد پورفرضی (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا)

 

 • دوره سوم (سال ۱۳۹۱):
 1. دکتر حسین کرمی
 2. دکتر بهبود معصوم زاده
 3. دکتر مهرداد میرزارحیمی
 4. دکتر خلیل رستمی
 5. دکتر غلامرضا حسن زاده
 6. دکتر فرهاد پورفرضی (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا)

 

 • دوره چهارم (سال ۱۳۹5):
 1. دکتر بشیر خالقی
 2. دکتر علی مجیدپور
 3. دکتر مهرداد میرزارحیمی
 4. دکتر خلیل رستمی
 5. دکتر محمد رضا حسین زاده
 6. دکتر فرهاد پورفرضی ، دکتر قدرت اخوان اکبری (رئیس دانشگاه و دبیر هیات امنا)

 

آخرین ویرایش۰۵ دی ۱۳۹۸