فرم احصاء گلوگاه های فساد خیز و راهکار اصلاحی

 • 0
 • نام و نام خانوادگی*
  1
 • تلفن همراه*
  2
 • آدرس*
  3
 • گلوگاه فساد خیز*
  4
 • ارسال مستندات*فایل های خود را آپلود کنید آپلود
   5
  • پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی*
   6
  • توضیحات*توضیح بیشتر
   7