دبیرخانه شورای پذیرش و ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه

تعداد بازدید:۷۵۲

دبیرخانه شورای پذیرش و ارزیابی نظام پیشنهادات دانشگاه

 

  • مسئول دبیرخانه
  • شورای راهبری
  • کارگروههای تخصصی
  • دستورالعمل نظام پیشنهادات
  • فرآیند ثبت پیشنهاد
  • اعضای کارگروههای داوری

 

شرح وظایف دبیرخانه اصلی:

o ابلاغ دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی واحدهای دانشگاه

o اجرایی کردن دستورالعمل نظام پیشنهادها در تمامی سطوح سازمان

o طراحی و ایجاد ساز و کار اجرایی مناسب دوره های آموزشی نظام پیشنهادها و اجرای آن پس از تأیید کمیته ساختار

و فناوریهای مدیریتی

o اعلام فراخوان جهت نیازسنجی دوره های آموزشی در کمیته های تخصصی

o جمع آوری و نهایی سازی دوره های مورد نیاز به صورت سالانه

o اعلام فراخوان قابل مشاهده برای تمامی کارکنان و مدیران با استفاده از انواع ابزارهای اطلاع رسانی در خصوص

اولویتها و زمینه های مناسب جهت ارائه پیشنهادها پس از نهایی شدن سالانه در کمیته خبرگی

o ارتقاء و به روزرسانی سامانه نظام پیشنهادها

o بررسی اولیه و تعامل با پیشنهاد دهند گان در مورد اصلاح و یا تکمیل پیشنهادهای ارسال شده مرتبط با فرآیندهای

ستادی دانشگاه

o اعلام رد یا تأیید پیشنهادها در سامانه نظام پیشنهادها پس از ارزیابی نهایی

o پیگیری اهداء تقدیرنامه، پاداشها و حق الزحمه پیشنهادهای تأیید یا اجرا شده

o برگزاری دوره های آموزشی مناسب با رویکرد ایجاد خلاقیت و ایده یابی و آموزشهای مستمر نظام پیشنهادها ویژه

کارکنان در تمامی سطوح

o برگزاری دوره های آموزش تخصصی با ارائه راهکارهای نوین بررسی و ارزشیابی پیشنهادها ویژه کمیته های تخصصی

o تهیه و ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادها ) ستاد و واحدهای تابعه دانشگاه ( به کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی

و شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه بر اساس شاخصهای ابلاغی

o نظارت بر عملکرد کمیته های تخصصی واحدهای تابعه دانشگاه

o ابلاغ پیشنهادهای مصوب به سطوح سازمانی مرتبط

o برنامه ریزی برای پرداخت پاداش و حقالزحمه پیشنهادها در خصوص فرآیندهای مرتبط ستادی

o رسیدگی به شکایت و اعتراض احتمالی پیشنهاد دهندگان به نتایج بررسیهای صورت گرفته توسط کمیته خبرگی

دانشگاه

o پس از تأیید فرم گزارش اجرای پیشنهاد و پرداخت نقدی پاداش توسط کمیته تخصصی، دبیرخانه نظام پیشنهادهای

دانشگاه موظف است از طریق شبکه راهبران نظام پیشنهادها و با برقراری تعاملات مثبت، نسبت به پایش فصلی

چگونگی اجرای پیشنهادها اقدام نماید و نتایج آن را در اختیار کمیته ساختار و فناوریهای مدیریتی و نیز شورای

راهبری توسعه مدیریت دانشگاه، قرار دهد.

 

 

 

مسئول دبیرخانه: 

 دکتر عبدالرحمن ولایتی

مدرک: دکترای تخصصی روابط بین الملل

ایمیل دانشگاهی:

تلفن:31552338 تلفن داخلی: 2338 – معاونت توسعه مدیریت و منابغ - اتاق 113

شرح وظایف:

o تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها و ارائه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه برای ابلاغ در سطح دانشگاه

o ارائه برنامهها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در

راستای بهبود عملکرد سازمان

o بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

o تعیین اولویتها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

o تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

o ارائه گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه به شورای راهبری توسعه مدیریت دانشگاه

o پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شورای راهبری:

رئیس دانشگاه : رئیس شورا

معاون توسعه مدیریت و منابع: دبیر شورا

معاون درمان: عضو

معاون آموزش : عضو

معاون تحقیقات و فناوری: عضو

معاون فرهنگی و دانشجویی: عضو

معاون غذا و دارو: عضو

معاون بهداشت: عضو

مسئول دبیرخانه : عضو

 

شرح وظایف شورای راهبری نظام پیشنهادات دانشگاه:

o تصویب دستورالعمل نظام پیشنهادها برای ابلاغ در سطح دانشگاه

o ارائه برنامه ها و راهکارهای اجرایی در جهت ترویج فرهنگ مشارکت و ترغیب و تشویق کارکنان به عرضه پیشنهاد در

راستای بهبود عملکرد سازمان

o بررسی نظرات و راهکارهای سازنده در خصوص تدوین، بازبینی، اصلاح و اجرای دستورالعمل نظام پیشنهادها

o تعیین اولویتها و زمینه های مناسب برای ارائه پیشنهاد از طریق فراخوان

o تصویب دوره های آموزشی مناسب جهت کارکنان و اعضای کمیته ها

o بررسی گزارش عملکرد نظام پیشنهادهای دانشگاه

o پایش نظارت و ارزیابی نظام پیشنهادهای دانشگاه

 

 

 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۹