دفتر کارآفرینی

تعداد بازدید:۳۱۶۸

 

تلفن تماس: ۰۴۵

پست الکترونیکی : karafarin@arums.ac.ir

 

شرح وظائف دفتر کارآفرینی و اشتغال


برون سازمانی:
۱- فراهم آوردن فضای مناسب برای فعالیت ادارات تابعه دستگاه ها و سازمان های اجرایی در زمینه توسعه کارآفرینی
۲- نظارت بر عملکرد ادارات تابعه در زمینه کارآفرینی و اخذ گزارش عملکرد
۳- حمایت از طرحها و پرژه‌های مطالعاتی و اجرایی ادارات تابعه در زمینه توسعه کارآفرینی
۴- تهیه و تدوین راهبردها و برنامه‌های کارآفرینی دستگاه و ارایه آن به ادارات تابعه به‌منظور اجرایی نمودن آن
۵- برگزاری جلسات تخصصی کارشناسی با ادارات تابعه به منظور بهبود عملکرد امور کارآفرینی در آن دستگاه
۶- تهیه و تدوین شرح وظایف برای ادارات تابعه در زمینه کارآفرینی

 

درون سازمانی:
۱- بررسی و مطالعه به منظور شناسایی وضعیت موجود اشتغال، کارآفرینی، ویژگی ها و نیازهای بازار کار در بخشهای مرتبط با دستگاه
۲- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی ایجاد و توسعه اشتغال در بخشهای مرتبط با اهداف و مأموریت های دستگاه
۳- بررسی و مطالعه و ارایه راهکار در زمینه فراهم آوردن زمینه های مناسب جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت های اشتغالزا
۴- بررسی و مطالعه در زمینه چگونگی نحوه تخصیص بهینه تسهیلات آیین‌نامه بنگاه‌های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین در بخش‌های مرتبط به آن دستگاه
۵- شناسایی نیازها و مهارت های آموزشی نیروی کارمورد نیاز بخشهای مرتبط با وظایف دستگاه به منظور تهیه و اجرای برنامه‌های آموزش کارآفرینی
۶- نظارت بر توزیع اعتبارات وجوه اداره شده و تسهیلات بانکی متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرح های اشتغالزا در حیطه فعالیت دستگاه مذکور
۷- مطالعه و بررسی در زمینه جایگزینی نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی شاغل در دستگاه و پروژه‌های در دست اجرا
۸- انجام وظایف و مأموریتهای ارجاعی از طرف وزیر کار و امور اجتماعی یا شورای عالی اشتغال که توسط بالاترین مقام دستگاه متبوع ابلاغ می‌گردد.
۹- مطالعه و بررسی طرحها و ایده‌های کارآفرینی در حوزه وظایف دستگاه متبوع و ارایه پیشنهاد به وزارت کار و امور اجتماعی
۱۰- شرکت فعالانه در جلسات هم اندیشی که از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار می‌شود.
۱۱- ارایه گزارش اقدامات مذکور به صورت فصلی به وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین گزارش سایر اقدامات بعمل آمده از سوی آن دستگاه و ادارات تابعه در ارتباط با کارآفرینی
۱۲- نظارت و مشارکت در فرآیند سیاست‌گذاری دستگاه ذیربط به منظور تعیین سیاستها و راهبردهای اشتغال و کارآفرینی در حیطه اهداف و مأموریت‌های دستگاه

آخرین ویرایش۱۷ آبان ۱۴۰۰